דיני מקרקעי ישראל - עו"ד זכאי רחל

כגוף הממונה על ניהולם של מקרקעי ישראל, המהווים כ-93% משטחה של מדינת ישראל, ממלא מינהל מקרקעי ישראל תפקיד מכריע בעיצוב מדיניות הקרקע, בייצור יחידות דיור ושימושי קרקע אחרים, ובהקניית זכויות קנייניות משניות במקרקעי ישראל. בעידן של הפרטה, גוברים סימני השאלה לגבי רציוּת המצב הקיים של ריכוזיות גבוהה בתחום זה, ובהתאם לכך, דו"ח ועדת גדיש שאושר באחרונה בממשלה מציע רפורמה מקיפה בתפקודו של המינהל ובאופן הקצאת הזכויות הקנייניות במקרקעי ישראל. מטרת קורס זה הינה להציג את הרכיבים המוסדיים, הכלכליים והמשפטיים המרכזיים הכרוכים בפעילות מינהל מקרקעי ישראל, תוך דגש מיוחד על השלבים השונים הכרוכים בהתקשרות של יזמים וגורמים פרטיים עם מינהל מקרקעי ישראל לצורך קבלת זכויות קנייניות בקרקע, ייזום תכניות וקבלת היתרי בניה, וניהולו השוטף של הפרויקט.

סילבוס