דיני תכנון ובניה - פרופ' להבי אמנון

דיני התכנון והבניה מסדירים את המערכת הנורמטיבית סביב הרגולציה הענפה והסבוכה בנושא שימושי הקרקע בישראל. במדינה קטנה בשטחה, אך מגוונת בנופיה, בתנאיה הגיאוגרפיים, באוכלוסייתה ובאינטרסים הקניינים בקרקעות שבה, מהווה מערכת התכנון ורישוי הבניה מכשיר מרכזי לקידום מטרות וערכים פרטיים, קהילתיים, מקומיים וארציים, ומכאן - גם מקור לא אכזב לעימותים ציבוריים ומשפטיים. הקורס יציע היכרות ראשונית עם הדין המהותי והפרוצדורלי בתחום התכנון והבניה וילבן סוגיות מרכזיות במדיניות הציבורית והמשפטית בתחום זה. בין הנושאים הנלמדים: (1) הטעמים להתערבות השלטונית בניצול משאב המקרקעין; (2) מוסדות התכנון הארציים, המחוזיים והמקומיים; (3) התכניות – מדרג ומהות; (4) ההליך התכנוני בעידן חוקי היסוד: זכויות בעלי הקרקע ומעמדם של שכנים ומתנגדים; (5) התוצאות החברתיות והכלכליות של דיני התכנון והבניה; (6) איחוד וחלוקה מחדש של מקרקעין לצרכי תכנון ופיתוח; (7) המדינה כבעלת מקרקעין, "אוגרת" מקרקעין, יוזמת תכניות וספקית דיור; (8) פגיעה / השבחה במקרקעין עקב תכנון; (9) רישוי הבניה: היתרי בניה, הקלות ושימושים חורגים; (10) היטלים, פיתוח סביבתי ומטלות ציבוריות; (11) אכיפה וענישה בגין עבירות בניה; (12) תכנון קהילתי ופרטי; (13) ניוד זכויות בניה; (14) משטרים קהילתיים כתחליף להסדרה שלטונית.

סילבוס