מיסוי מקרקעין - עו"ד סרוסי ירדנה

הקורס נועד להקנות כלים ראשוניים להתמצאות בנפתולי הוראותיו המורכבות של חוק מסוי מקרקעין. במסגרת הקורס יילמדו המסים המוטלים על פי חוק מסוי מקרקעין וחקיקת המשנה שהוצאה מכוחו ובכלל זה – הגדרת ארוע המס, חישוב השבח והמס, עקרון רציפות מסוי השבח, פטורים ודחיות מס, מסוי דירות מגורים, מסוי עסקות קומבינציה, נאמנויות, איגודי מקרקעין, החלטות מינהל מקרקעי ישראל, קרנות נדל"ן ועוד. ביום 7.11.01 נכנסה לתוקף רפורמה מקיפה במסוי הנדל"ן בישראל (תיקון מס` 50 לחוק) ועל היבטיה וחידושיה יושם דגש במהלך השעורים ובין השאר – מסוי אופציות בנדל"ן, עסקות שחלוף, פינוי ובינוי, מסוי פירוקי אגודי מקרקעין, בנין להשכרה, הטבות והקלות במס. כמו כן, יוצגו עיקרי רפורמת ההמשך במסוי הנדל"ן שקיבלה תוקף ביום 12.4.05 (תיקון מס` 55 לחוק) וכן תוכנית המסים הרב שנתית (תיקון מס` 147 לפקודה מיום 1.1.2006) לרבות מסוי קרנות נדל"ן בישראל (Reit). תוכנית הלימודים תשלב באופן שוטף את עמדותיה העדכניות של רשות המיסים בסוגיות השונות ויובאו "נתונים מהשטח" תוך שימת דגש על ההיבטים הפרקטיים של החומר הנלמד בצד לימודו התיאורטי. כמו כן, יוצגו וינותחו היבטי המס בסוגיות עקרוניות ואקטואליות מתחום מסוי מקרקעין, תכנוני מס ואפשרות סיקולם על ידי רשות המיסים.