חשבונאות מקרקעין - רו"ח סנדרוביץ אלי

מטרת הקורס להקנות ידע והבנה במגוון נושאים חשבונאיים הנוגעים לנדל"ן. הנושאים הנלמדים בקורס: הכרה בהכנסה מהקמת בניינים למכירה ויזמות נדל"ן, טיפול חשבונאי בנדל"ן להשקעה, היוון עלויות הקמה של נדל"ן, ירידת ערך של נדל"ן. שיטת הלימוד: הרצאות פרונטאליות ותרגול.

סילבוס