מבוא למימון נדל"ן - ד"ר טולקובסקי אפרת

בקורס נעבור על נושאים נבחרים במימון נדל"ן מנקודת מבט של נדל"ן מניב. מימון נדל"ן הינו התהליך שבו משקיע מגייס את הכספים הנדרשים על מנת לממש השקעה. מקורות המימון לנדל"ן הינם חוב והון עצמי פרטי וציבורי. בקורס הנוכחי הדגש יהיה על ניתוח שווי נכסים והחלטות אשראי תוך שימוש בכלים כלכליים מתחום המימון והכלכלה האורבאנית.
נדל"ן מניב הינו asset class סולידי כאשר מירב התשואה מהחזקתו נובעת מתזרימים שוטפים. התזרימים בנדל"ן מניב נובעים מהיצע וביקוש בשוק השטחים להשכרה. שיעור ההיוון המתרגם תזרימים צפויים לערך נכסי הינו משתנה הנובע מהסביבה המאקרו כלכלית. הבנה של שוקי ההון, תמחור סיכונים וכלכלה אורבאנית הינם מרכיבים חשובים בניתוח אשראי ו/או הערכת שווי נכסי נדל"ן.

סילבוס